[personal profile] progenes
Щоб не загубилось.

Численні дослідження демонструють (переважно корелятивно, але також і каузально), що релігійність (віра у вищі сили і спіритуаліті) зворотньо корелює з аналітичним мисленням (айкью і критичністю) і

Також числені дослідження, які частково перекриваються з вищезгаданими, лінкують релігійність з емпатією, соціальними навичками, емоційною саморегуляцією. Тобто релігійні люди більш моральні і соціальні.

Дані нейроіміджінга також показують, що моральність і критичність обробляється різними ділянками мозку. Task positive network (TPN) обробляє математичні завдання, фізику і іншу логіку. Default mode network (DMN) обробляє всяку соціальність, емоційність і асоційований з релігійністю. Причому вони конкурують. Якщо врубається логіка, то емоційність виключається. І навпаки - якщо емоції хлєщуть через край, то логіка на стендбаї. (Я от зараз думаю, і мені здається, що це універсальний феномен. Зверніть на нього увагу. Якщо хтось пише дуже емоційний пост, то логічні коментарі не сприймаються. І навпаки. Просто у людей активовані різні ділянки мозку). Коли особина відпочиває і не вирішує ані логічних задач, ані душевних справ, то обидві ділянки однаково активовані.

Тепер про соціальність. Соціальність це комплексний феномен, складові якого мають різну мірність - поведінкову і нейробіологічну. Вчені задались питанням, які самі складові соціальності лінкуються до релігійності.

До уваги взяли два полярні типи соціальних розладів: аутистів і психопатів.

Аутисти демонструють дефіцит менталайзінга. Зараз розшифрую. Менталайзінг - це здатність інтерпретувати свою власну поведінку або поведінку інших людей шляхом присвоєння психічних станів, відчувати бажання, наміри, настрій і т.д.

Психопати демонструють дефіцит міжособистісних зв'язків, соціальної поведінки і моральних міркувань. Їм властива агресивність, а крім агресії - черствість. Тобто відсутність емоційної реакції на біль і страждання інших (хоч з емпатією у них все гаразд, вони добре розуміють, що людина відчуває біль, просто їм пофіг).

Так ось, провели дослідження. Міряли аналітичність і релігійність з додатковими тестами на психічні розлади. Що виявили. Релігійність, як і було сказано, корелює з моральністю і соціальністю. А критичність корелює... угу. З психопатичним антисоціальним фенотипом, а не з аутизмом.

Як кажуть автори дослідження в інтерв'ю, регулярне переключання аналітичної і спірітуал ділянок - це нормальна здорова властивість мозку. Це пояснює феномен віруючих науковців: коли включена аналітика, то релігійність тимчасово виключається.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 10:26 pm
Powered by Dreamwidth Studios