[personal profile] progenes
Нова серія в серіалі "Гліфосат". Короткий зміст попередніх серій.
Ліцензія на використання гліфосату закінчилась минулого року і європейська комісія, базуючись на висновках науковців і експертизі EFSA пропонувала продовжити допуск на наступні 15 років.ВОЗ-івська International Agency for Research on Cancer (IARC) в минулому році записала гліфосат в потенційні канцерогени (ті, що можуть викликати рак). Це була фактично єдина серйозна зачіпка. Паралельно вигулькували "дослідження", які демонстрували наявність гліфосату в пиві, в материнському молоці і нервували споживачів.

Після рішення IARC ВОЗ ініціював таск-форс Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR), який мав переглянути оцінку небезпеки гліфосату. JMPR дійшов висновку, що споживачам гліфосат не страшний.

З горем пополам після числених дебатів допуск гліфосату продовжили, але тільки на півтора роки. Отже, тільки на цей сезон, тому дебати загострились.

Позавчора своє заключення дала європейська хімічна агенція ECHA, точніше комітет по оцінці ризиків RAC. Цитую: "RAC concluded that the available scientific evidence did not meet the criteria to classify glyphosate as a carcinogen, as a mutagen or as toxic for reproduction." Тобто наявні наукові дані не дозволяють класифікувати гліфосат як канцероген, мутаген або тератоген. Однак RAC зауважив, що гліфосат викликає подразнення очей (якщо туди потрапляє) і має наслідки для водних організмів.

Це буде служити вагомим аргументом в подальших дебатах. Наразі політики будуть захищати очі від подразнення і водні організми.

Судячи з риторики, журналісти продовжуть боятись гліфосат, називаючи його "спірним". Споживачі оцінюють скоріше з магічної точки зору: "хімія" з такою страшною хімічною назвою, що вбиває рослини не може бути безпечною для людини. Аграрії вітають оцінку хімічної агенції.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

progenes: (Default)
progenes

July 2017

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 06:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios